english version

Axoum Duo & Marcin Bronikowski


 


 
 
 
 
 
W 2008 roku powsta? oryginalny projekt po??czenia g?osu operowego z 2 marimbami i tym samym zawi?za?a si? bardzo owocna wspó?praca mi?dzy marimbafonistami Elwir? ?l?zak i Gabrielem Collet, tworz?cymi AXOUM DUO i barytonem Marcinem Bronikowskim.
 
Po pierwszym koncercie w ramach Festiwalu Muzyki im. Franciszka Schuberta na Zamku Królewskim Warszawie w grudniu 2008 roku, który okaza? si? wielkim sukcesem Marcin Bronikowski i Axoum Duo postanowili kontynuowa? wspó?prac?, rozszerzaj?c repertuar o inne utwory myzyki polskiej, francuskiej, hiszpa?skiej czy meksyka?skiej a tak?e o w?asne kompozycje. Aran?erem i kompozytorem jest Gabriel Collet.

Celem tego projektu jest stworzenie nowej estetyki artystycznej mi?dzy najbardziej naturalnym m?skim g?osem - barytonem a oryginalnym, g??bokim brzmieniem marimby, instrumentu bardzo egzotycznego i wci?? ma?o znanego i docenianego w ?wiatowej muzyce; instrumentu, który swoim brzmieniem przypomina w?a?nie g??bi? brzmienia barytonu.
 
Projekt ten zyska? bardzo du?e uznanie i zainteresowanie. Rezultatem tego by?y koncerty w Krakowie i Sopocie, w ramach festiwalu "Dwa Teatry" oraz na XI Festiwalu Muzyki Franciszka Schuberta. W sezonie 2011/12 przewidziane s? koncerty w Hiszpanii, w Pa?acu w Radziejowicach, w Malmö w Szwecji oraz wydanie p?yty CD z najpi?kni?jszymi standardami muzyki ?wiatowej i filmowej.
 
  
(C) 2004 by Marcin Bronikowski