english version

Recenzje


 


 
 
G. DONIZETTI - ?UCJA Z LAMMERMOOR, Teatr Wielki, Warszawa
 
(...) Parti? lorda Ashtona, trawionego rodowymi ambicjami i strachem o swoj? pozycj? brata ?ucji, ?piewa? - z pe?nym powodzeniem - Marcin Bronikowski. Zaprezentowa? nie tylko wyczucie belcantowego stylu i znakomit? ekspresj?, ale równie? ?wietnie brzmi?cy, w ka?dym rejestrze, g?os o pi?knej barwie. Swobod? prowadzenia frazy i wyrazisto?ci? gry aktorskiej przekaza?, w pe?nym wymiarze, emocje niesione muzyk?. Wszystko to razem pozwoli?o mu stworzy? kreacj?, o której trudno b?dzie zapomnie?. (...)
 
Adam Czopek, NASZ DZIENNIK, 2008
 
(...) Marcin Bronikowski ze swoim ciep?ym, aksamitnym barytonem idealnie si? wpisa? w koncepcj? interpretacyjn? Znanieckiego – s?abego Edgara. (...)
 
Hanna Milewska, HI-FI, 2008
 
 
 
MOZARTOWSKA GALA OPEROWA, Opera Ba?tycka, Gda?sk

(...) Najwi?cej blasku pi?tkowej Gali Operowej doda?a kreacja Marcina Bronikowskiego, gwiazdy ?wiatowego formatu. Takiego barytonu nie s?yszeli?my w Gda?sku od dawna. Bronikowski to pi?kny, d?wi?czny, ciep?y g?os, muzykalno??, dobra technika wokalna i wymowny gest sceniczny, a przede wszystkim niezwykle spójna artystyczna osobowo??. Jest to ?piewak o niebywa?ej muzycznej intuicji. Znakomicie odnalaz? si? w melodyjnym, zwiewnym stylu Mozarta, przedstawiaj?c w swojej interpretacji wiele odcieni precyzyjnego frazowania. Wszystko w jego wykonaniu wydawa?o si? przy tym niesamowicie naturalne i niewymuszone. ?piewa? bez udziwnie? i niepotrzebnych manewrów wokalnych, otwartym, dobrze osadzonym d?wi?kiem, prezentuj?c pi?kne bel canto. Wielkie brawa! (...)

Katarzyna Chmura, GAZETA WYBORCZA, 2006G. PUCCINI - CYGANERIA, Opera Krakowska, Kraków

(...) Marcin Bronikowski by? prawdziw? ozdob? spektaklu. Urzeka? nie tylko pi?knym g?osem o interesuj?cej barwie, lecz przede wszystkim prawd? artystyczn? stworzonej przez siebie postaci malarza Marcella. By? radosny i wspó?czuj?cy, zakochany i porywczo zazdrosny zarazem. Tego Marcella b?dzie si? d?ugo pami?ta?.(...)

Anna Wo?niakowska, DZIENNIK POLSKI, 2005R. LEONCAVALLO - PAJACE, Opera na Zamku, Szczecin

(...) Marcin Bronikowski wyrze?bi? ka?dy wyraz, idealnie synchronizuj?c znaczenie ka?dego s?owa z aktorskim gestem. Pi?knej barwy barytonem pokaza? jak niezwykle p?ynnie przechodzi z jednego rejestru w drugi i przepi?knie frazuje, szanuj?c przy tym ka?d? nut?. Swobodne operowanie g?osem i ?wietna interpretacja roli wie?niaka Silvia zrobi?y doskona?e wra?enie w duecie Nedda! Silvio, a quest'ora?. Po prostu, w tym, co robi ma klas? i kunszt sceniczny wysokiej próby. Bravo! (...)

Wilfried Górny, MUZYKA 21, 2005

(...) Mi?dzynarodowej renomy baryton, Marcin Bronikowski w roli Silvia - kochanka Neddy pokaza?, ?e i we w?oskim weryzmie mo?na wróci? do krystalicznej Mozartowskiej frazy oraz dba?o?ci o pi?kny d?wi?k, jak w stylu bel canto. Nie forsowa? g?osu i gry aktorskiej, a jednak przekaza? emocje niesione muzyk?. Przywi?zywa? te? wi?ksz? od swych partnerów wag? do tekstu w?oskiego - zarówno pod wzgl?dem dykcji, jak i muzycznej interpretacji.(...)

Maciej Deuar, KURIER SZCZECI?SKI, 2005J. MASSENET - KRÓL Z LAHORE, Teatro "LA FENICE", Wenecja

(...) mocniej zaprezentowa?y si? g?osy m?skie, a przede wszystkim Scindia, ?piewany przez polskiego barytona Marcina Bronikowskiego. Pokaza? on bardzo mocne i przekonywuj?ce strony swojego ?piewu zarówno pod wzgl?dem dramatyzmu granej przez siebie, perfidnej postaci jak i liryki (w IV akcie), gdzie zaprezentowa? perfekcyjn?, mi?kk? linie ?piewu "sul fiato" w bezb??dnym, francuskim stylu interpretacyjnym (...)

Adolfo Andrighetti, ASTERISCONET.IT, 2004

(...) Marcin Bronikowski, zarówno pod wzgl?dem wokalnym jak i scenicznym, wspaniale wykona? rol? perfidnego Scindi (...)

Laura Segré, GLIAMICIDELLAMUSICA.NET, 2004CH. GOUNOD - ROMEO I JULIA, Festival w Macau

(...) Po sukcesach w Trie?cie i La Scali, polski baryton Marcin Bronikowski pokaza? w Azji swój wspania?y talent wokalno-aktorski, interpretuj?c perfekcyjnie role Mercutia (...)

Solaster, SUPEREVA.IT, 2004G. BIZET - CARMEN, Triest

(...) Bardzo przekonywuj?cy Marcin Bronikowski, w roli Escamilla: wspania?y w Kupletach z II aktu, zuchwa?y, jak na prawdziwego Toreadora przysta?o, pewny siebie. To naprawd? przepi?kny, barytonowy g?os, nie tylko scenicznie, ale i wokalnie interpretuj?cy gran? przez siebie posta? (...)

Matteo Abrahmson, OPERACLICK.IT, 2004G. DONIZETTI - ?UCJA Z LAMMERMOOR, Schlezwig-Holstein Music Festival, Lubeka

(...) Marcin Bronikowski jako Lord Ashton ?piewa? bardzo dostojnie; m?drze i z ogromn? elegancj? prowadz?c swój pi?kny baryton (...)

DIE WELT, Niemcy 2003G. PUCCINI - MADAME BUTTERFLY, TEATRO PRINCIPAL, Mahon (Menorca)

(...) Wspaniale prezentuj?cy si? na scenie baryton Marcin Bronikowski, mile zaskoczy? swoim du?ym i pi?knym g?osem, zró?nicowanym emocjonalnie i wspaniale brzmi?cym w wysokim rejestrze (...)

OPERA ACTUAL, Hiszpania 2003OPERA GALA, DUBLIN

(...) Polski baryton Marcin Bronikowski jest ?piewakiem wywo?uj?cym wielkie wra?enie, obdarzonym ?wietnym poczuciem frazy i pi?knym d?wi?kiem w ca?ej swojej skali. (...)

THE IRISH TIMES, 2003P. CZAJKOVSKI - EUGENIUSZ ONIEGIN, TEATRO BOLSHOI, Moskwa

(...) Marcin Bronikowski (Oniegin) ma bardzo pi?kny g?os - ciemny, mocny i nies?ychanie ekspresyjny. (...)

RUSSIAN NEWS, 2002G. DONIZETTI - IL PARIA, recenzja CD

(...) W?ród ?piewaków trzeba wyró?ni? polskiego barytona, Marcina Bronikowskiego, którego g?os i interpretacja s? dalece lepsze ni? innych ?piewaków. Mog? spokojnie powiedzie?, ze op?aca si? kupi? t? p?yt? tylko dlatego, by pos?ucha? jego ciemnego, mocnego g?osu (...)

AMAZON.COM, 2002

(...) W roli Zarete, baryton Marcin Bronikowski prowadzi swój glos w tesiturze bas-barytonowej przekonywuj?co, pokazuj?c swój wspania?y timbre i wk?adaj?c du?y emocjonalny ?adunek w obie, ogromne sceny II aktu, wybuch gniewu w finale oraz sceny pe?ne konfliktowych emocji i l?ku ze swoim synem, Idamorem. (...)

IRA SIFF, 2002MAHLER - DAS LIED VON DER ERDE, Finlandia

(...) Marcin Bronikowski, o silnej osobowo?ci artystycznej, który posiada nieprawdopodobnie szerok? skal? g?osu, wniós? nowy, mocny aspekt w tej intensywnej interpretacji [pie?ni Mahlera] w taki sposób, w jaki - mo?na by si? domy?la? - ?yczy?by sobie tego sam Mahler (...)

HELSINGIN SANOMAT, 2002G. ROSSINI - LA CENERENTOLA, ROYAL OPERA HOUSE, Londyn

(...) Wspania?y, charyzmatyczny debiut m?odego, polskiego barytona Marcina Bronikowskiego na scenie Covent Garden w Londynie (...)

BBC, 2000OPERA GALA, DUBLIN

(...) Baryton Marcin Bronikowski doda? du?o blasku, wiele odcieni i precyzyjnego frazowania do swojego wspania?ego g?osu. (...)

THE EXAMINER 1998G. PUCCINI - LA BOHÉME, Bilbao

(...) Baryton Bronikowski (Marcello) to bardzo inteligentny muzycznie artysta i przede wszystkim ?piewak o przepi?knym g?osie. (...)

EL CORREO, 1998G. DONIZETTI - LINDA DI CHAMOUNIX, Bilbao

(...) Tylko baryton Marcin Bronikowski i Diva, Edita Gruberova byli gwiazdami wieczoru. M?ody artysta Bronikowski, posiadaj?cy niebywa?? intuicj? muzyczn?, ?piewa? pi?knym, dojrza?ym i d?wi?cznym g?osem o cudownej frazie (...)

EL CORREO, 1997G. BIZET - CARMEN, Festival w Macau

(...) Marcin Bronikowski jest w sposób przekonywuj?cy dostojnym toreadorem, ?piewa pewnym g?osem, o zachwycaj?cym kolorze (...)

Sergio Segalini, OPERA INTERNATIONAL, 1997G. BIZET - CARMEN, Warszawa

(...) Bohaterem wieczoru by? Marcin Bronikowski (Escamillo). S?ynn? ari? Toreadora za?piewa? z wigorem, w?adczo, "rozpalaj?c" spektakl do czerwono?ci. Jego rytmiczna precyzja i ?wietna interpretacja tekstu zaw?adn??y publiczno?ci? i Bronikowski dosta? ekstatyczn? owacj?. (...)

WARSAW VOICE, 1995W. A. MOZART - DIE ZAUBERFLÖTE, San Sebastian

(...) Papageno w wykonaniu Marcina Bronikowskiego, o pi?knym kolorze g?osu, by? za?piewany brawurowo i zagrany z perfekcyjn? si?? dramatyczn?. (...)

EL DIARIO VASCO, 1995

(...) Na pierwszy plan wysuwa si? posta? Papagena, wykonywana przez Marcina Bronikowskiego. Znamy ju? jego nieprawdopodobn? muzykalno??, jego pi?kny i ciep?y g?os, dobr? technik? wokaln?, ale teraz polski baryton zaprezentowa? si? równie? jako wspania?y aktor, który zdominowa? scen?. (...)

EL MUNDO, 1995G. ROSSINI - LA CENERENTOLA, Cape Town (Kapsztad)

(...) Paradoksem jest, ?e nie Ksi??e Ramiro, ale jego s?u??cy Dandini (Marcin Bronikowski) sta? si? tym artyst?, który nadaje rytm ca?emu spektaklowi. Gest, g?os i muzyka brzmi? jak jedno. Jest bardzo profesjonalny, pe?en og?ady i zabawny w roli Dandiniego. Dawno nie mieli?my okazji s?ucha? tak pi?knego barytona. (...)

CAPE TIMES, 1995

(...) Gwiazd? wieczoru by? m?ody polski baryton Marcin Bronikowski (Dandini), którego pi?kny g?os i równie wspania?e aktorstwo zapewnia?y, ?e uwaga publiczno?ci by?a skupiona na nim, kiedykolwiek pojawia? si? na scenie.

OPERA, Londyn 1995CARDIFF SINGERS OF THE WORLD COMPETITION

(...) G?os Marcina Bronikowskiego ma wyj?tkowo pi?kn? barw?. To ju? pewny artysta. (...)

SOUTH WALES ECHO, 1993 
(C) 2004 by Marcin Bronikowski